පළාත් පාලන මැතිවරණය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය
உள்ளூர் அதிகார சபைத் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி
The UNP in the Local Council Elections
Start
 
(*) ලෙස සලකුණු කර ඇති ප්‍රශ්න වලට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(*) அடையாளமிடப்பட்ட வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடையளிக்கப்படல் வேண்டும்

Only questions marked (*) must be answered.

 
ඔබ ගෙදරදී කතා කරනු ලබන ප්‍රාථමික භාෂාව කුමක්ද?

உங்களது வீட்டில் நீங்கள் பொதுவாக கதைக்கும் மொழி யாது?

What is the primary language spoken at home?
*


 
ඔබේ වයස කීයද?

உங்கள் வயது என்ன?

What is your age? *


 
ඔබ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී සහාය ලබා දුන්නේ කා හටද?

உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தலில் நீங்கள் யாருக்கு ஆதரவு தெரிவித்தீர்கள்?

Who did you support at the local council elections? *


 
මැතිවරණය පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ ලබා ගත්තේ කොතැනකින්ද?

தேர்தல் பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் எங்கிருந்து பெற்றீர்கள்?

Where did you receive your information about the elections? *


 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයකු ඔබේ නිවසට පැමිණියේද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சி வேட்பாளர் அல்லது செயற்பாட்டாளர் ஒருவர் உங்கள் வீடு தேடி வந்தாரா?

Did a UNP candidate or activist knock on your door? *

     
 
ඔව් නම්, කී වතාවක්ද?

ஆம் எனில் எத்தனை தடவைகள்?

If yes, how many times?

 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඔබට යම් පත්‍රිකා ලැබුණේද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சியிடம் துண்டுப்பிரசுரங்கள் ஏதும் கிடைக்கப்பெற்றதா?

Did you receive any leaflets from the UNP? *

     
 
ඔව් නම්, පත්‍රිකා කීයක්ද?

ஆம் எனில் எத்தனை துண்டுப்பிரசுரங்கள்?

If yes, how many leaflets?

 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් යම් අවස්ථාවකට ඔබට ආරාධනා පත් ලැබුණාද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சியிடம் ஏதேனும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா?

Did you receive any event invitations from the UNP? *

     
 
ඔව් නම්, ඔබට එවැනි ආරාධනා කීයක් ලැබුණාද?

ஆம் எனில் எத்தனை முறை உங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது?

If yes, how many invitations did you receive?

 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය මගින් පැවැත්වූ යම් අවස්ථාවකට ඔබ සහභාගී වූයේද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சியால் நடாத்தப்பட்ட ஏதேனும் நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் பங்கேற்றீர்களா?

Did you attend any events hosted by the UNP? *

     
 
ඔව් නම්, ඔබ එවැනි අවස්ථා කීයකට සහභාගී වූයේද?

ஆம் எனில் எத்தனை நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் பங்கேற்றீர்கள்?

If yes, how many events did you attend?

 
ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයට පරිත්‍යාගයක් කරන මෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයකු ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටියේද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு நன்கொடை வழங்குமாறு எவறேனும் ஒரு வேட்பாளர் உங்களைக் கேட்டுக்கொண்டாரா?

Did a UNP candidate ask you to donate to their campaign? *

     
 
ඔව් නම්, ඔබ එම පරිත්‍යාගය ලබා දුන්නේද?

ஆம் எனில் நீங்கள் அவ்வாறு தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு நன்கொடை வழங்கினீர்களா?

If yes, did you donate?

     
 
ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයට ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයකු ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටියේද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சுயமாக முன்வருமாறு எவறேனும் ஒரு வேட்பாளர் உங்களைக் கேட்டுக்கொண்டாரா?

Did a UNP candidate ask you to volunteer for their campaign? *

     
 
ඔව් නම්, ඔබ ඊට ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වූයේද?

ஆம் எனில் நீங்கள் அவர்களின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சுயமாக முன்வந்தீர்களா?

If yes, did you volunteer for their campaign?

     
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයකු ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් යමක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදා හදා ගන්නා ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටියේද?

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு ஒன்லைன் மூலமாக தகவல்களை பரிமற்றம் செய்யுமாறு எவறேனும் ஒரு வேட்பாளர் உங்களைக் கேட்டுக்கொண்டாரா?

Did a UNP candidate ask you to share information from their campaign online? *

     
 
ඔව් නම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂයකුගේ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් යමක් ඔබ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදාහදා ගත්තේද?

ஆம் எனில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் ஒருவருடன் நீங்கள் ஒன்லைன் மூலமாக தகவல்களைப் பரிமாற்றம் செய்தீர்களா?

If yes, did you share information from a UNP candidate’s campaign online?

     
 
ඔබගේ ඡන්දය භාවිතා කිරීම කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරන ලද, ඕනෑම පක්ෂයකින් හෝ අපේක්ෂකයකුගෙන් දකින ලද හෝ අසන ලද හොඳම දෙය කුමක්ද?

உங்களது வாக்களிக்கும் எண்ணத்தின் மீது ஏதேனும் ஒரு கட்சி அல்லது வேட்பாளரது தேர்தல் பிரச்சாரம் தாக்கம் செலுத்தியதென நீங்கள் பார்த்த அல்லது செவியுற்ற சிறந்த விடயம் யாதென நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?

What was the best thing that you saw or heard from any party or candidate’s campaign, that impacted your voting intention? *

ස්තුතියි!
நன்றி!
Thank you!
Powered by Typeform
Powered by Typeform